Energetické audity, štúdie, posudky, koncepcie

Energetické audity Energetický audit v zmysle zákona č.321/2014 Z.z. je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť energetických strát, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie. Energetický audit teda predstavuje objektívnu analýzu vo výrobe a využívaní energie so stanovením možnosti maximálneho efektu v cieľovom (budúcom) stave. Nestačí, že vybilancujeme nákup, transformáciu a distribúciu všetkých médií, ale aj posúdime celý systém a navrhneme opatrenia na nákladovú optimalizáciu celého cyklu. Štúdie a posudky Podľa potrieb našich klientov vykonávame pre navrhované riešenia, alebo pre rozpracované energetické projekty, odborné štúdie a posudky s vyhodnotením úspor. Po realizácii projektu vyhodnotíme prínosy pre klienta a navrhneme potrebné opatrenia. Koncepcie Pre obce, mestá a regióny sú to najmä koncepcie dlhodobého zabezpečenia energetickými médiami a možnosti využitia obnoviteľných zdrojov.

Legislatívne poradenstvo

Sledovanie zmien v energetickej legislatíve, právna analýza povinností vyplývajúcich z energetickej legislatívy a návrhy opatrení pre ich uplatnenie v praxi poskytované: V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013, ktorou sa stanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na elektroenergetiku.

Energetická analýza a optimalizácia

Analýza skutkového stavu energetických zariadení Možnosti energetických úspor a návrh opatrení na úspory energií Optimalizácia spotreby elektriny a plynu

Poradenstvo pri nákupe energií

Analýza a optimalizácia cien vstupov elektriny a plynu a poradenstvo pri výbere dodávateľov týchto médií Analýza a optimalizácia nastavenia distribúcie energií, komunikácia s distribútorom energií Verejné obstaranie: poradenstvo pri príprave požiadaviek na obstaranie energií

Správa miestnych distribučných sústav, výrobcovia elektriny

Komplexná príprava, vytvorenie a správa miestnych distribučných sústav v zmysle zákona o energertike, regulácii a pravidlách trhu s elektrinou a plynom Komunikácia s URSO Zabezpečenie činností v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z:

 • Automatizovaný zber údajov z elektromerov
 • Denné a mesačné plnenie údajov za odberné miesta z elektromerov alebo výpočtom
 • Automatizované zasielanie údajov do OKTE, SEPS a RDS
 • Evidenciu odberných miest, bilančných skupín atď.
 • Priebežné sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovanie do systému hlásení
 • Automatická tvorba fakturačných podkladov

Návrhy úspor energií pre obce a mestá

Úspora energií (energetická analýza), obstaranie energií - komplexná správa o súčasnom stave odberných miest vrátane energetickej analýzy (elektrina a plyn), príprava podkladov na nákup plynu a elektriny v jednom balíku Elektrina: zhodnotenie dodávky silovej elektriny, zhodnotenie distribúcie elektriny (posúdenie rezervovanej kapacity kWmax, účinníka cos fí návrh na zmenu RK, posúdenie veľkosti hlavného ističa, návrh zmeny hlavného ističa, návrh zmeny distribučnej sadzby)

Plyn
 • zhodnotenie dodávky
 • zhodnotenie distribúcie plynu
 • nastavanie DMM max
Osvetlenie
 • optimalizácia prevádzky a riadenia osvetlenia
 • dlhodobá správa osvetlenia
 • realizácia obnovy osvetlenia

Štúdie realizovateľnosti a financovania

Ponúkame spracovanie štúdie realizovateľnosti projektov v oblasti energetiky, vyhodnotenie prínosov, spracovanie odborných posudkov projektov Pre určité druhy projektov vieme zabezpečiť výhodné financovanie zo súkromných zdrojov, ale aj z finančných inštitúcii

Poradenstvo v tepelnej energetike

poskytujeme poradenstvo v oblasti tepelných hospodárstiev a všetky činnosti s tým spojené navrhneme najvhodnejší systém vykurovania pre rôzne druhy paliva, vrátane kotolní s alternatívnymi zdrojmi energie V zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike:

 • zabezpečíme licenciu na dodávku a distribúciu tepla
 • zabezpečíme cenovú reguláciu a rozúčtovanie tepla
 • vybavíme všetky oznamovacie povinností v zmysle zákona o tepelnej energetike
 • iné povinnosti vyplývajúce pre odberateľa v zmysle zákona o tepelnej energetike

Poradenstvo v elektroenergetike a osvetlení

Poradíme a odporučíme Vám v rámci:

 • Elektromontáže VN a VVN
 • Servis a diagnostika VN a VVN
 • Vonkajšie osvetlenie a osvetlenie v priemysle
 • Realizácia obnovy osvetlenia