Energetické audity, štúdie, posudky, koncepcie

Energetické audity
Energetický audit v zmysle zákona č.321/2014 Z.z. je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom energetického auditu je písomná správa. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť energetických strát, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie. Energetický audit teda predstavuje objektívnu analýzu vo výrobe a využívaní energie so stanovením možnosti maximálneho efektu v cieľovom (budúcom) stave.

Nestačí, že vybilancujeme nákup, transformáciu a distribúciu všetkých médií, ale aj posúdime celý systém a navrhneme opatrenia na nákladovú optimalizáciu celého cyklu.

Štúdie a posudky
Podľa potrieb našich klientov vykonávame pre navrhované riešenia, alebo pre rozpracované energetické projekty, odborné štúdie a posudky s vyhodnotením úspor. Po realizácii projektu vyhodnotíme prínosy pre klienta a navrhneme potrebné opatrenia.

Koncepcie
Pre obce, mestá a regióny sú to najmä koncepcie dlhodobého zabezpečenia energetickými médiami a možnosti využitia obnoviteľných zdrojov.

Nezáväzná objednávka

Ak máte záujem o naše služby, prípadne máte nezodpovedané otázky alebo nejasnosti, kontaktujte nás pomocou tohto kontaktného formulára.

Vaše meno

Telefón

Email

Zaujímam sa o

Vaša správa